Podmienky prenájmu

 

1) Úvodné ustanovenie

 1. Podmienky prenájmu sa vzťahujú na úpravu práv a povinností medzi prenajímateľom a nájomcom (ďalej spoločne „zmluvné strany“) pri prenájme predmetu prenájmu prenajímateľom nájomcovi na základe zmluvy podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
 2. Podmienky prenájmu sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy.
 3. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením podmienok prenájmu.

2) Nájomné a platobné podmienky

 1. Sazba, výška nájomného a spôsob jeho úhrady je stanovená v zmluve.
 2. Nájomca platí nájomné, po celú dobu užívania predmetu prenájmu až do doby skončenia prenájmu; taktiež pokiaľ neoznámi prenajímateľovi prípadné vzniknuté poškodenie predmetu prenájmu, pre ktoré predmet prenájmu nemôže riadne užívať, alebo stratu alebo zničenie predmetu prenájmu; rovnako tak platí nájomné, pokiaľ trvá predĺženie s vrátením predmetu prenájmu.
 3. Nájomca zaplatí nájomné po skončení prenájmu na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného prenajímateľom.
 4. Prenajímateľ má právo požadovať predloženie dokladu totožnosti nájomcu. Bez jeho predloženia má prenajímateľ právo odmietnuť uskutočniť akékoľvek právne jednanie.

3) Kaucia

 1. Ak bolo tak dojednané v zmluve, nájomca zaplatí prenajímateľovi kauciu (peňažnú istotu), a to najneskôr pri uzavretí zmluvy, a to vo výške v zmluve dojednanej. Kaucia sa považuje za zjednanú, ak je v zmluve uvedená jej výška.
 2. Kaucia zebezpečuje zaplatenie budúceho nájomného a splnenie iných povinností nájomcu vyplývajúcich z prenájmu.
 3. Pri skončení prenájmu prenajímateľ vráti kauciu nájomcovi, alebo môže byť kaucia započítaná proti: úhrade nájomného, náhrade prípadného poškodenia alebo odcudzenia predmetu prenájmu, úhrade poplatkov z predĺženia a akýchkoľvek ďalších platieb vyplývajúcich zo zmluvy. Nájomca nemá právo na úroky z kaucie.

4) Doba a ukončenie prenájmu

 1. Prenájom predmetu prenájmu je dohodnutý na dobu určitú, uvedenú v zmluve.
 2. Pri ukončení prenájmu odovzdá nájomca prenajímateľovi predmet prenájmu vrátane príslušenstva na adrese prenajímateľa, uvedenej v zmluve, a v takom stave, v akom bol v dobe, kedy ho prevzal, s prihliadnutím k obvyklému opotrebovaniu pri riadnom užívaní a zbavený nečistôt vzniknutých pri používaní predmetu prenájmu.
 3. Nájomca má právo prenájom kedykoľvek vypovedať. Výpovedná lehota je desať dní.
 4. Ak porušuje zmluvná strana zvlášť závažným spôsobom svoje povinnosti, a tým pôsobí značnú újmu druhej zmluvnej strane, má dotknutá zmluvná strana právo vypovedať prenájom bez výpovednej lehoty.

5) Práva a povinnosti prenajímateľa

 1. Prenajímateľ prenecháva predmet prenájmu nájomcovi tak, aby ho mohol užívať k dohodnutém účelu, alebo ak nie je dohodnutý, k obvyklému účelu.
 2. Prenajímateľ bude udržiavať predmet prenájmu v takom stave, aby mohol slúžiť užívaniu, pre ktorý bol prenajatý.
 3. Prenajímateľ zaistí nájomcovi nerušené užívanie predmetu prenájmu po dobu nájmu.
 4. Prenajímateľ nezodpovedá za vadu, o ktorej v čase uzatvorenia zmluvy zmluvné strany vedeli a ktorá nebráni užívaniu predmetu prenájmu.
 5. Na základe zníženej dôveryhodnosti zákazníka (napr. zistenia exekúcie), si prenajímateľ vyhradzuje právo navýšiť kauciu.
 6. Prenajímateľ má právo na základe svojho uváženia odmietnuť poskytnutie služby v prípade, že vyhodnotí, že by mohol byť poskytnutím služby ohrozený jeho majetok.

6) Práva a povinnosti nájomcu

 1. Nájomca je povinný užívať predmet prenájmu ako riadny užívateľ k dohodnutému účelu, alebo ak nie je dohodnutý, k obvyklému účelu a platiť nájomné.
 2. Nájomca nahradí prenajímateľovi poškodenie, stratu alebo zničenie predmetu prenájmu.
 3. Bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa nemôže nájomca zriadiť tretej osobe k predmetu prenájmu užívacie právo. Ak zriadi nájomca tretej osobe užívacie právo k predmetu prenájmu bez súhlasu prenajímateľa, považuje sa to za hrubé porušenie povinností nájomcu spôsobujúce prenajímateľovi vážnějšiu újmu. Ak umožní nájomca užívať predmet prenájmu tretej osobe, zodpovedá prenajímateľovi za konanie tejto osoby rovnako, ako keby predmet prenájmu užíval sám.
 4. Bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa nemôže nájomca vykonať zmenu predmetu prenájmu. Ak vykoná nájomca zmenu predmetu prenájmu bez súhlasu prenajímateľa, uvedie predmet prenájmu do pôvodného stavu, akonáhle o to prenajímateľ požiada, najneskôr však pri ukončení prenájmu. Ak neuvedie nájomca na žiadosť prenajímateľa predmet prenájmu do pôvodného stavu, môže prenajímateľ prenájom vypovedať bez výpovednej lehoty.
 5. Nájomca sa zaväzuje:
  • zoznámiť sa pred prvným použitím s návodom na obsluhu predmetu prenájmu, v prípade neporozumeniu výkladu si vyžiadať informácie od prenajímateľa,
  • prísne dodržiavať pokyny a doporučenia výrobcu predmetu prenájmu a prenajímateľa,
  • predmet prenájmu užívať podľa návodu na obsluhu a pokynov primerane jeho povahe a chrániť ho pred poškodením, stratou alebo zničením,
  • nefajčiť v miestnosti, kde je predmet prenájmu používaný,
  • oznámiť prenajímateľovi poškodenie, stratu alebo zničenie predmetu prenájmu ihneď potom, čo sa tak stane.
  V prípade porušenia tejto povinnosti má prenajímateľ právo od nájomcu požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 100 násobku denného nájomného za každý aj keď len započatý deň predĺženia so splnením predmetnej povinnosti. Rovnakú zmluvnú pokutu má prenajímateľ právo od nájomcu požadovať v prípade, že prenajímateľ nebude schopený opakovane (viac než dvakrát) zastihnúť nájomcu na kontaktoch uvedených v zmluve (adresa, telefón);

7) Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Ak nie je v zmluve stanovené inak, akékoľvek právne úkony podľa zmluvy musia mať písomnú formu. Ak nestanoví zmluva inak, je písomná forma právnych úkonov podľa zmluvy zachovaná aj vtedy, ak je spracovaná pomocou elektronickej pošty.
 2. Otázky neupravené v zmluve sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä občianskym zákonníkom.